Anunt de angajare

Data publicării: 17 martie 2014 | Anunturi publice, Articole

CONCURS pentru ocuparea postului unic temporar vacant de Referent resurse umane IA, studii medii, perioadă determinată in cadrul Filarmonicii de Stat Botosani

In conformitate cu dispozitiile REGULAMENTULUI – CADRU din 23 martie 2013 , privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 si a OUG nr. 77/2013, Filarmonica de Stat Botoşani organizează în data de 29-30 APRILIE 2014, CONCURS pentru ocuparea postului unic temporar vacant de Referent resurse umane IA, studii medii, perioadă determinată.
Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii Botoşani din str.Marchian, nr. 5 dupa cum urmeaza:
– 29 aprilie 2014 , ora 10.00 – proba scrisă;
– 30 aprilie 2014 ,ora 10.00 – interviu, pentru persoanele care au fost declarate admise la proba scrisă.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin.1, lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazier judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Filarmonicii de Stat Botosani, în perioada 18 – 31 martie 2014 inclusiv, ora 16:00, persoană de contact Macovei Cătălina-Vasilica, telefon 0231581009, secretariat – 0231516510, mobil 0744668879.
Selectia dosarelor de concurs şi afişarea rezulatului selectiei va avea loc in data de 1 aprilie 2014.
Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se vor depune la sediul institutiei pana la data de 3 aprilie 2014, ora 16:00, iar raspunsul la contestatii va fi afisat la avizierul institutiei pana la data de 4 aprilie 2014, ora 16:00.
Persoanele declarate admise la selectia dosarelor se vor prezenta la proba scrisa din data de 29 aprilie 2014, ora 10:00. Rezultatele la proba scrisa se vor afisa la avizierul institutiei in data de 29 aprilie 2014, ora 15:00.
Persoanele declarate admise la proba scrisa se vor prezenta la interviul din data de 30 aprilie 2014, ora 10:00. Rezultatele la interviu se vor afisa la avizierul institutiei in data de 30 aprilie 2014, ora 15:00.
Contestatiile se vor depune la sediul institutiei pana la data de 5 mai 2014, ora 16:00.
Rezulatele concursului se vor afisa pe data de 6 mai 2014, ora 16:00.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

STUDII: Medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
VECHIME ÎN DOMENIU (resurse umane): minim 5 ani
Cunostinte operare PC

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

1. Legea nr.53/2003 republicată (Codul Muncii), cu modificările ulterioare;
2. Legea nr.284/ 2010, Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
3. Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
4. Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
5. HG nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacnat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar;
6. Ordonanţa de urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
7. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public;
8. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
9. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
10. H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
11. O.G. nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, modificata si completata de Legea nr. 353/2007;
12. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;

Următorul concert