Anunt de angajare

Data publicării: 1 august 2013 | Anunturi publice, Articole

CONCURS pentru ocuparea postului unic vacant de casier magaziner I, perioada nedeterminata in cadrul Filarmonicii de Stat Botosani

In conformitate cu dispozitiile REGULAMENTULUI – CADRU din 23 martie 2013 , privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 si a OUG nr. 77/2013, Filarmonica de Stat Botoşani organizează în data de 11 – 12 septembrie 2013 , CONCURS pentru ocuparea postului unic vacant de casier magaziner I, perioada nedeterminata.
Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii Botoşani din str.Marchian, nr. 5 dupa cum urmeaza:
– 11 septembrie 2013 , ora 10.00 – proba scrisa;
– 12 septembrie 2013 , ora 10.00 – interviu, pentru persoanele care au fost declarate admise la proba scrisă.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Filarmonicii de Stat Botosani, in perioada 21-30 august, ora 16:00, persoană de contact Stancu Elena, telefon 0231516510, secretariat – 0231516510, mobil 0761687277.
Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezulatului selectiei va avea loc in data de 2 septembrie 2013.
Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se vor depune la sediul institutiei pana la data de 4 septembrie 2013, ora 16:00, iar raspunsul la contestatii va fi afisat la avizierul institutiei pana la data de 5 septembrie 2013, ora 16:00.
Persoanele declarate admise la selectia dosarelor se vor prezenta la proba scrisa din data de 11 septembrie 2013, ora 10:00. Rezultatele la proba scrisa se vor afisa la avizierul institutiei in data de 11 septembrie 2013, ora 15:00.
Persoanele declarate admise la proba scrisa se vor prezenta la interviul din data de 12 septembrie 2013, ora 10:00.
Contestatiile se vor depune la sediul institutiei pana la data de 17 septembrie 2013, ora 16:00.
Rezulatele concursului se vor afisa pe data de 18 septembrie 2013 ora 16:00.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

STUDII: Medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
VECHIME ÎN MUNCĂ: minim 5 ani
Cunostinte operare PC- nivel mediu

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

1. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
2. OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilarea resurselor derulate prin trezoreria statului aprobata prin Legea nr.201/203;
3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;
5. O.G. nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, modificata si completata de Legea nr. 353/2007;

Următorul concert