Anunt

Data publicării: 30 august 2012 | Anunturi publice, Uncategorized

Filarmonica Botoşani organizează în data de 9 octombrie 2012, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de muncitor-îngrijitor (post temporarar vacant prin plecarea titularului în concediu fără plată conform H.G. 286/2011). Concursul se va desfăşura la sediul Filarmonicii Botoşani din str.Marchian, nr. 5 şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

STUDII: Medii
VECHIME ÎN MUNCĂ: minim 3 ani
Proba scrisă se va desfăşura pe data de 9 octombrie 2012, ora 10:00 iar interviul la ora 13:00 (pentru persoanele care au fost declarate admise la proba scrisă).
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de
11 septembrie 2012 ora 16:00, la compartimentul Resurse Umane (persoană de contact Stancu Elena), telefon 0231516510.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările ulterioare;
2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare- Art.22 – Obligaţiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă

MANAGER,
SÎRBU MIHAI

Următorul concert