Filarmonica de Stat Botosani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de SOLIST CONCERTIST VIOARĂ

Data publicării: 11 octombrie 2016 | Anunturi publice

Filarmonica de Stat Botosani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuție vacante de: SOLIST CONCERTIST VIOARĂ- studii superioare, gr. prof. IA – perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului orchestă simfonică;

  • concursul va avea loc in data de 04 noiembrie 2016, ora 12,00 – proba de interpretare: concert, sonata, capriciu și ora 14,30 – proba interviu. Cele două probe se vor desfășura la sediul instituției din str. Marchian nr.5, Botosani.
  • dosarele de inscriere la concurs se depun la compartimentul resurse umane din cadrul institutiei, până la data de 1 noiembrie 2016 ora 15.00;
  • relaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul instituției – compartimentul resurse umane – persoana de contact – Refent de specialitate R.U Elena Aivăncesei, telefon 0231/516510.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea ”INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – VIOARĂ” ;

– vechime în specialitatea de solist concertist de minim 10 ani;

– recomandare de la ultimul loc de muncă;

– participarea la un număr minim de 100 concerte;

– participarea la concursuri intrenaționale;

– cunoașterea amănunțită a tuturor patriturilor interpretate, îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor postului, spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituției ;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dovada participării la un număr minim de 100 concerte (diplome, afișe, alte înscrisuri), precum și participarea la concursuri intrenaționale;

– copie xeorx a carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în specialitatea de solist concertist;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

– declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Următorul concert

There are no upcoming events at this time.